תקנון אתר המשלוחים של בית הקפה ומעדניית Truffe

1. הקדמה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של בית הקפה ומעדניית Truffe (להלן – "האתר"). האתר הינו מרכז קניות וצרכנות מקוון של בית הקפה ומעדניית Truffe ברעננה (להלן – "בית הקפה או המעדנייה").

התנאים המפורטים בתקנון זה מגדירים את הזכויות והתחייבויות של המשתמשים או המזמינים באתר כהגדרתם בתקנון זה בעת הרכישה באתר. יש לקרוא את כל התנאים בעיון רב, התנאים מהווים הסכם מחייב בין המשתמשים לבין בית הקפה ומעדניית Truffe.

2. כללי

2.1 תוכן האתר ותנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

2.2 כל זכויות הקניין הרוחני באתר כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר, לרבות, עיצוב
האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול 
באתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של בית הקפה ושייכות באופן בלעדי לבעלי האתר. אין להעתיק ו/או לשכפל תוכן מהאתר ו/או מתקנון זה ו/או לעשות בתוכן האמור כל שימוש, ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעלי האתר.

2.3 כל משתמש באתר מצהיר בעצם כניסתו לאתר ו/או ביצוע פעולה באתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו ללא הסתייגויות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד בית הקפה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או כל מי מטעמה בגין השימוש באתר ו/או מידע שפורסם באתר ו/או רכישה מקוונת,

למעט טענות הקשורות בהפרה של התחייבות מפורשת לפי תקנון זה או הפרת הדין ע"י בית הקפה.

2.4 בית הקפה שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או השירות, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

2.5 בית הקפה שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן התראה או הודעה מראש. למשתמש באתר ו/או ללקוח לא תהיה שום טענה כלפי בגין שינוי כאמור. מועד תחילת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום, תהא כפופה לתקנון המעודכן.

2.6 בית הקפה רשאי לשנות ולעדכן את השירותים המוצעים על ידו באתר, את היקפם וזמינותם, את תוכן הרכב המידע המופיע באתר, את תצורת האתר ומבנהו וכיו"ב והכל ללא התראה וללא הודעה מוקדמת.

2.7 שרות לקוחות – ניתן ליצור קשר עם בית הקפה באמצעות מייל ייעודי לשרות לקוחות האתר בכתובת: [email protected] או בטלפון 052-9788290

3. תנאי השימוש והרכישה באתר

3.1 באתר זה ניתן להזמין מצרכי מזון ושתיה, המוצעים בין היתר למכירה במסגרת
בית הקפה ומעדניית גאולה ברעננה. את המוצרים ניתן לרכוש ברכישה ישירה
במעדניה או באמצעות הזמנה מקוונת באתר.

3.2 במסגרת האתר ניתן לבצע רכישות קמעונאיות בלבד של מוצרים הנמכרים בבית הקפה ומעדניית גאולה בהתאם למוצג באתר (להלן – "השרות").

3.3 הזמנה מקוונת באתר ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד בכל עת 24/7 (אלא אם האתר מושבת מכל סיבה שהיא לרבות לצרכי תחזוקה), אולם היא תטופל בימים א-ה בין השעות 10:00 ועד 20:00 בלבד ובימי ו' בין 10:00 ל 16:00

3.4 זמני המשלוח המשוערים הינם בין יום ההזמנה ועד 5 ימי עסקים.

3.5 ידוע למזמינים כי ייתכנו עיכובים הנובעים שלא בשליטת בית הקפה לרבות תקלות בשינוע, פגעי מזג אוויר, אירועים ביטחוניים, אירועים בריאותיים כגון מגיפות וכל אירוע אחר המונע או מעכב את אפשרות המשלוח; ובמקרה כזה לא תהיה אחריות לבית הקפה בגין עיכוב המשלוחים וזמן האספקה או סיכול האפשרות לספק את המוצרים או לספקם במועד.

3.6 המשלוחים וההספקה למזמינים דרך האתר הינם מוגבלים גאוגרפית לאזור הערים
רעננה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, פתח תקוה, רמת גן, גבעתיים, גבעת
שמואל, בני ברק ותל אביב. הזמנה שתבוצע מחוץ לשטח החלוקה המוגדר גם 
אם נקלטה באתר, בית הקפה לא יהיה מחויב לספקה.

3.7 זכאי להזמין ולרכוש מוצרים באתר כל אזרח ישראלי שגילו מעל גיל 18 או תאגיד המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף המכובד בישראל, הרשום על שמו בתנאי שהשלים את הליך ההרשמה לשרות ואת פרטי הרכישה באתר ומסר את כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר, ואישר שקרא והבין את התנאים המפורטים בתקנון זה.

3.8 למרות האמור לעיל , בית הקפה רשאי יהיה שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באתר, גם אם הזמין ורכש מוצרים באתר בעבר – וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק: 

א. אם מסר המזמין פרט או פרטים שגויים בהרשמה.

ב. אם בוצע מעשה או מחדל על ידי המזמין או מי מטעמו, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בבית הקפה, או בצדדים שלישיים כלשהם.

ג. אם היה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי החוק.

ד. אם הופר תנאי מתנאי תקנון זה או מכל דין

ה. אם המזמין טרם פרע את חובו לאתר או לבית הקפה בין בהזמנה מקוונת או בהזמנה פרונטלית בבית הקפה.

ו. אם כרטיס האשראי של המזמין נחסם או הוגבל לשימוש על ידי חברת כרטיסי האשראי מכל סיבה שהיא.

ז. אם פעל המזמין מול עובדי ומנהלי בית הקפה באופן שאינו הולם לרבות אלימות מילולית בין אם טלפונית, במיל או בשיחה פרונטלית.

3.9 רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות אלכוהולים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים בלבד. בביצוע הזמנה של מוצרים אלו באמצעות האתר, המשתמש מאשר כי גילו הינו מעל 18 שנים.

3.10 בית הקפה הינו כשר ובעל אישור כשרות כדין מהרבנות הראשית לישראל.

4. הרשמה לשירות

4.1 תנאי מקדמי לביצוע רכישה באתר הינו מילוי פרטי המזמין בטופס הרשמה הכולל פרטים אישיים, ופרטי התקשרות ובמסירת פרטי כרטיס האשראי של המזמין לצרכי חיוב. המזמין מצהיר כי כל הפרטים אותם מילא הינם אמיתיים, נכונים ומדויקים.

4.2 בהרשמה לשירות, מסכים המזמין כי בית הקפה ישמור את פרטיו האישיים ואת פרטי ההתקשרות עימו במאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות").

4.3 בעת ההרשמה לשירות תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל הפעמים הבאות, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה, במקום למלא את הפרטים האישיים ואת פרטי ההתקשרות בכל פעם מחדש. על המזמין לשמור על שם המשתמש ועל הסיסמה בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם.

5. ביצוע הזמנה מקוונת

5.1 לשם ביצוע הזמנה באמצעות האתר, יש לבחור את המוצרים אותם אתם המזמין מבקש לרכוש, מתוך רשימת המוצרים באתר. כל מוצר שיסומן, יתווסף לסל הקניות של המזמין.

5.2 למזמין שמורה הזכות לביצוע איסוף עצמי של המוצרים שהזמין בכפוף לתאום מול בית הקפה ובשעות הפעילות בלבד ל בית הקפה בהתאם לסניף המוצע בו תתבצע המסירה בהתאם לשק"ד הבלעדי של בית הקפה ובכפוף להצגת תעודה מזהה וכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה לשם אימות זהות מקבל המשלוח.

5.3 משלוח של מוצרים שהוזמנו באתר יחייב בדמי משלוח בהתאם למרחק הג"ג מבית הקפה. דמי המשלוח יעודכנו על ידי בית הקפה מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. יתכנו אזורים ג"ג בהם סכום המשלוח יעודכן לאור המרחק מבית הקפה.

5.4 סכום מינימום להזמנה בגין משלוח הינו – 100 ₪ (לא כולל עלות משלוח).

5.5 בסיום ההזמנה המזמין יאשר את פרטי ההזמנה וכן את הסכום המשוער לתשלום שידרש לשלם בגינה. הסכום הסופי לתשלום יחושב לפי משקל המוצרים שסופקו למזמין בפועל, על פי מחירי הפריטים במועד האספקה, משקל סופי של מוצרים שקילים, חוסר מוצר במלאי וכיו"ב. יתכן הבדל בין החשבון המשוער לבין החשבון הסופי.

5.6 לאחר סיום ההזמנה המזמין יתבקש להזין את מספר כרטיס האשראי, ואת הפרטים הדרושים להשלמת ההזמנה. המזמין אחראי בלעדית לנכונות הפרטים שימסור ולכל תקלה שתתרחש בשל מסירה של פרטים חלקיים או שגויים.

5.7 עם העברת הפריטים בקופה יחויב כרטיס האשראי של המזמין.

5.8 בסיום התהליך יקבל המזמין דואר אלקטרוני ובו פרטי ההזמנה, לרבות מספר הזמנה ייחודי, אשר יהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

6. המוצרים והמחירים

6.1 בית הקפה אינו מתחייב לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר וייתכן כי יהיה שינוי במגוון המוצרים מעת לעת, ע"י גריעה ו/או הוספה של פריטים ו/או הבדל בין המוצרים הנמכרים בבית הקפה במכירה פרונטלית לבין המוצרים במכירה המקוונת.

6.2 אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי הקיים בבית הקפה. בית הקפה לא יהיה אחראי במקרה של חוסר במוצר כזה או אחר שהוזמן ע"י המזמין. במקרה בו מוצר שהוזמן אינו קיים במלאי.

6.3 במסגרת הרכישה באתר יכול כל לקוח להזמין רק כמות סבירה מכל מוצר וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בית הקפה.

6.4 מובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר, הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בית הקפה בשום אופן.

6.5 הנתונים והפרטים המופיעים באתר לגבי כל מוצר המיוצרים על ידי צדדים שלישיים, נמסרים ע"י היצרן או הספק של המוצר ובאחריותם. בית הקפה יעשה כל יכולתו על מנת לספק את המידע הנכון והמלא ואולם אינו יכול להתחייב לכך.

6.6 אלרגיה למזון לרבות גלוטן – – אין להסתמך על הפירוט באתר ככל שקיים, אלא לקרוא את הפירוט המופיע על גבי המוצר עצמו, לפני השימוש בו. האחריות הבלעדית לקריאת הפירוט על גבי האריזה הינה על המזמין בלבד.

6.7 מוצרים הדורשים שקילה כגון מוצרי מעדניה חיוב המזמין בגינם יהיה בהתאם למשקל המוצרים בפועל כאשר משקל המוצר יופיע על גבי מדבקה שתודבק על המוצר. תתכן סטיה קלה בין המשקל שהוזמן למשקל בפועל.

6.8 מחירי המוצרים המוזמנים יכללו מע"מ בשיעורו על פי דין ביום הרכישה.

6.9 בית הקפה יהיה רשאי רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר הקובע לחיוב יהיה המחיר באתר במועד אישור ההזמנה.

6.10 לבית הקפה שק"ד בלעדי להחליט על מבצעים מיוחדים כמו גם על מועד התשלום ומספר התשלומים בעת רכישות מקוונות

6.11 בית הקפה ימציא למזמין חשבונית בגין התשלום עבור ההזמנה, לא יאוחר ממועד אספקת המשלוח בין אם בדוא"ל כפי שמסר בעת הרישום או ההזמנה או כחלק מהמשלוח.

7. ביטול הזמנה

7.1 מזמין רשאי לבטל הזמנה, לכל היותר עד 2 שעות לפני מועד האספקה המבוקש. מובהר כי לא ניתן לבטל הזמנה שבוצעה בתוך פחות מזמן זה לפני מועד האספקה המבוקש. מובהר כי לא ניתן לבטל הזמנה בגין מוצרי מזון טריים או מבושלים אשר ביטול ההזמנה עשוי לגרום לקלקול המזון או לאי אפשרות לשימוש בו.

7.2 במקרים לפיהם סופק המשלוח אך המזמין התחרט ו/או במקרים הלקוח ביטל את הזמנתו לאחר המועד כאמור בסע' 7.1, יחוייב הלקוח בדמי משלוח מלאים.

7.3 ביטול הזמנה גם התבצע כדין בהתאם לתקנון זה, בכל מקרה יחייב את הלקוח בעמלת סליקה של חברת כרטיסי האשראי בגין ההזמנה.

7.4 ביטול ההזמנה יעשה באמצעות פניה טלפונית לבית הקפה בטלפון: כאמור בסע' 2.7, בימים א-ה בין 09:00 ל 18:00 וביום ו' בין 09:00 ל 16:00.

7.5 בית הקפה יהא רשאי לבטל הזמנה, בהודעה למזמין, שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה ומבלי שתהיה למזמין זכות לפיצוי כלשהו ו/או כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

8. אספקת המוצרים

8.1 אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על-ידי חברת האשראי.

8.2 על המזמין להיות נוכח בכתובת אליה ביקש שהמשלוח יגיע בעת ביצוע ההזמנה ויהיה עליו להציג תעודה מזהה וכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה לשם אימות זהות מקבל המשלוח.

8.3 ביום המשלוח בית הקפה יצור קשר עם המזמין בהתאם לפרטי הטלפון שהשאיר בעת ההזמנה לשם תיאום שעות המשלוח המשוער..

8.4 על המזמין להיות בכתובת האספקה שפורטה בעת ההזמנה בהתאם למועד שתואם עימו כאמור בסע' 8.3.

8.5 במקרה בו תואם עם המזמין משלוח והמזמין לא היה בביתו במועד שתואם עימו, יושארו המוצרים מחוץ לדלת על ידי השליח. במקרה שכזה האחריות למוצרים תהא על המזמין בלבד ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהמזמין בגין מצב המוצרים, חוסר במוצרים או כל טענה אחרת

9. החזרת מוצרים

9.1 באחריות המזמין לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותה להזמנה ולחשבונית שנמסרה לו בעת האספקה.

9.2 במקרה של אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו לבין המוצרים שסופקו או כל חוסר שביעות רצון מכל סוג שהיא של הלקוח מהמשלוח, על הלקוח להודיע על כך לבית הקפה במיידי לשרות הלקוחות של בית הקפה כאמור בסע' 2.7 לעיל. לבית הקפה שק"ד באם לקבל חזרה את המוצר או להחליפו במקרה של תלונה על פגם במוצר.

9.3 ככלל לא ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו באמצעות האתר כאשר מדובר במוצרי מזון טרי מכל סוג שהוא או אם מדובר במוצר פסיד (מתקלקל) כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 אלא אם מדובר על מוצר שהגיע לבית הלקוח במצב לא תקין או מקולקל ובתנאי שהמזמין הודיע מיידית לבית הקפה על הארוע. לא תהיה אפשרות החזרה במקרים בהם מוצר לא נשמר בקירור על ידי המזמין מיד לאחר קבלת המוצר.

9.4 מוצרים שניתן להחזיר יוחזרו עד 14 יום בכפוף לכך שיוחזרו באריזתם המקורית
בהצגת חשבונית קניה.

10. אבטחת מידע, הגנת הפרטיות ודיוור ישיר

10.1 המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.

10.2 הגנת נתוני כרטיס אשראי באתר מתבצעת ע"י חברת הסליקה באמצעות תקן PCI DSS.

10.3 שימוש באתר ומסירת פרטים, מהווים הסכמה של המשתמש באתר זה להיכלל במאגר מידע ושהפרטים שהוא מוסר באתר בעת הרישום ו/או ההזמנה ישמרו במאגר זה.

10.4 ידוע למשתמש כי מסירת המידע והפרטים באתר לצרכי רישום והזמנה הינה מרצונו ובהסכמתו ואולם ללא מסירת המידע והפרטים, לא יוכל לבצע רכישה מקוונת באתר.

10.5 בעת ביצוע ההזמנות רשאי האתר לאסוף מידע אודות הרגלי הקניה של המזמינים, מוצרים שנרכשו, עמודים בהם צפיתם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.

10.6 בית הקפה ישמור את המידע במאגר המידע וישתמש בו לצרכיו בלבד, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות. המידע שמי פרטני לא ימסר לצדדים שלישיים.

10.7 בית הקפה רשאי להשתמש בפרטים האישיים שנמסרו על ידי המזמין בעת ההרשמה לאתר, בעת ביצוע הזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר, לצורך דיוור ישיר הכולל בין היתר מבצעים ופרסומות, באמצעים אלקטרוניים כגון דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמזמין בכתב המבקש להסירו מתפוצת הדיוור הישיר (OPT OUT) בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות. בקשה להסרה ממאגר המידע או מדיוור ישיר תעשה בפניה לשרות הלקוחות כאמור בסע' 2.7.

10.8 בשימוש באתר ו/או בביצוע הזמנה באתר, המזמין נותן את הסכמתו לביצוע דיוור ישיר על ידי בית הקפה ויראו את הסכמתו זו על פי התקנון כהסכמה מודעת ופוזיטיבית בהתאם להוראות סעיף 30 א' לחוק התקשורת, התשס"ח–2008 לדיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים (OPT IN).

10.9 האתר משתמש ב"עוגיות )Cookies( "כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה של המזמין וכן פעולות מחשוביות נוספות. ככל שהמזמין מסרב לשימוש ב Cookies –הוא יכול לחסום זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המשתמש.

11.אחריות מוגבלת

11.1 בית הקפה אינו אחראי לנזק כלשהו ישיר או עקיף (לרבות נזק לגוף), חסרון כיס או הפסד, שייגרמו למשתמש ו/או למבקר באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה או ממעשה, מחדל או רשלנות כלשהם של המזמין, של משתמש באתר או של צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' שייכנס לאתר ויגרום נזק ו/או פעולה שתבוצע באתר תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכיו"ב.

11.2 הלקוח יהיה אחראי לכל נזק או חסרון כיס מכל סוג שהוא, שייגרמו לו ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעויות בהקלדת נתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיו"ב.

11.3 בית הקפה לא ישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בגין איחור במועד אספקה או בגין אספקה של מוצרים מקולקלים או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נבע מרשלנות בית הקפה, ובכל מקרה הפיצוי לו יהיה זכאי הלקוח ו/או צד ג', לא יעלה על מחיר המוצר הפגום.

11.4 בית הקפה לא יהיה אחראי, לנזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות כתוצאה מכוח עליון, כגון: מבצע צבאי, רעידת אדמה, מזג אויר, מגיפות וכולי.

11.5 בית הקפה לא יהא אחראי, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח, למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת באתר.

11.6 בכל מקרה סך הנזק בוא ישא בית הקפה ככל שיתבע ויוכח כי עליו לשלם פיצויים למזמין לא יעלה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח או המשתמש באתר.

12. תניית שיפוט

הדין החל על השימוש באתר ועל ההתקשרות דרכו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט ייחודית בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור בתקנון זה ו/או באתר ו/או ברכישות באמצעות האתר ניתנת לביהמ"ש המוסמך בעיר תל אביב. 

דילוג לתוכן